ARCHICAD STAR(T)EDITION

Vybrané novinky z ARCHICADu SE 2018

Nástroj Schodiště
Graphisoftem patentovaná technologie Predictive Design™ zvládá nekonečné iterace potřebné pro sladění návrhu s normami. Nástroj Schodiště online vizuálně naznačuje, jak bude konstrukce vypadat. Současně program na pozadí provádí výpočty kontrolující dodržení norem a nabízí nejoptimálnější řešení schodiště v kontextu projektované budovy.
 
Nástroj Zábradlí
Nástroj Zábradlí lze použít k vytvoření jednoduchých i komplexních konstrukcí, jež jsou asociativní se schody, deskami, stěnami, střechami nebo terénem. Konfigurovatelný editor umožňuje navrhnout zábradlí specifické pro každý projekt. Zábradlí lze vytvořit kliknutím myši na základě předem definovaných pravidel a standardů.
 
 
3D styly
Funkce 3D styly umožňuje uložit nastavení 3D okna a toto nastavení přiřadit i jiným 3D pohledům. Změna 3D stylu se pak automaticky projeví ve všech 3D zobrazeních, kterým je daný 3D styl přiřazen.
 
Stavební materiály i pro GDL objekty
Stavební materiály lze přiřadit i knihovním prvkům, není tedy nutné přiřazovat materiály samostatně jednotlivým vrstvám konstrukce. Stavební materiál lze následně vykázat i v rámci výkazu jednotlivých knihovních prvků.
 
Klasifikace prvků
Flexibilní způsob klasifikace prvků a zón jednoduše umožňuje zajistit podporu národních a firemních norem pro bezproblémovou spolupráci a kompatibilitu na projektu zúčastněných subjektů.
 
 Velké drobnosti
- zalomení a křížení čárkovaných čar
- výběr parametrů pro jejich přenos (kapátko, stříkačka)
- kopírování po křivce
- autotext v popiskách
- nastavení hloubky řezu přímo v řezu / pohledu
 

 

Vybrané novinky předchozích verzí

Nové uživatelské rozhraní
ARCHICAD SE 2017 přichází s novým svěžím a přehledným interfejsem, který maximalizuje pracovní plochu. Vektorové ikony se zobrazují ostře v jakémkoli rozlišení. Přecházení mezi pracovními okny je rychlejší a plynulejší díky vylepšené navigaci založené na záložkách.
 
Grafická Oblíbená nastavení
Zcela nové grafické zobrazení Oblíbených nastavení neskutečně zrychluje každodenní práci, díky vizuální zpětné vazbě vytvářené automatickým generováním ikon (barevné 2D i 3D) reprezentujících jednotlivé konstrukce a objekty. Oblíbená nastavení lze hierarchicky třídit přetažením myší ve struktuře uživatelsky vytvořených složek.
 
BIMx hyper-model
ARCHICAD SE 2017 umí exportovat BIMx hyper-model, který unikátním způsobem propojuje prohlížení 2D dokumentů s procházením 3D modelem na mobilních zařízeních. BIMx „přemosťuje“ propast mezi projekčním ateliérem a staveništěm.
 
Dvouúběžníková perspektiva
Ve 3D zobrazení lze aktivovat dvouúběžníkovou perspektivu při zachování výchozí polohy kamery a jejího zorného úhlu.
 
Vylepšené pracovní prostředí
ArchiCAD SE 2016 přináší uspořádání otevřených pracovních oken do záložek, což umožňuje mnohem jednodušší a rychlejší přepínání mezi jednotlivými zobrazeními BIM projektu (půdorysy, řezy, pohledy, 3D zobrazení, …). Režim zobrazení full-screen v Mac prostředí dělá z ArchiCADu SE „nejpřirozenější” BIM aplikaci pro tuto platformu.
 
Vylepšení práce s PDF
Pro sdílení PDF dokumentů využívá ArchiCAD SE 2016 přístup WYSIWYG – “what you see is what you get / co je vidět to dostanete” – resp. pouze viditelné vrstvy jsou do PDF ukládány. Exportované PDF dokumenty s sebou nesou strukturu vrstev archicadovského projektu, při prohlížení PDFka lze vrstvy vypínat.
 
Další vylepšení IFC sdílení projektu
SE 2016 umožňuje importovat IFC model přesně tak, jak vypadá v aplikaci, kde byl vytvořen. Objekty IFC Spaces jsou vždy konvertovány do editovatelných archicadovských Zón, přičemž je zachována původní geometrie, lze přepsat materiály a styly IFC modelu vybranými stavebními a povrchovými materiály. IFC data lze propojit s parametry GDL objektů. Pokud má více knihovních prvků společný nějaký parametr, lze tento parametr mapovat v jediném kroku na data IFC, což značně zrychluje práci s IFC daty v IFC manažeru. Detekce kolizí nyní pracuje se všemi načtenými IFC MEP prvky, což dělá z ArchiCADu SE 2016 unikátní nástroj pro mezioborovou BIM koordinaci.
Interaktivní 3D Painter
Nový Surface Painter umožňuje přímo ve 3D zobrazení pomocí plovoucí palety a kliknutí myši rychle a jednoduše měnit povrch (texturu) jednotlivých ploch modelu (konstrukčních prvků i GDL objektů – okna, dveře, nábytek). 3D Painter umí vyhledávat materiály v atributech projektu i připojeném katalogu, vyhledávat objekty modelu podle použitých materiálů nebo přímo otevřít nastavení vybraného povrchového materiálu.
 
Open BIM spolupráce
Dalším formátem, určeným pro komunikace mezi různými profesemi, je BCF (BIM Collaboration Format). BCF umožňuje komunikaci doplnit o textové poznámky, snímky obrazovky a nese s sebou údaje o pozici kamery a rozmístění 3D řezových rovin. ArchiCAD SE integruje BCF informace přímo do BIM modelu prostřednictvím Anotačních nástrojů. BCF lze považovat za nedílnou součást komunikace založené na sdílení IFC dat.
 
Přirozené vazby mezi konstrukcemi
ArchiCAD ctí princip "přirozených vazeb". Jednotlivé konstrukce musejí být spojeny pouze na základě logických a předvídatelných vztahů, jako je zemská přitažlivost nebo konstrukční vazba. Nesmí se stát, že posunem zdi v přízemí se pohne zeď ve 3. NP. Na základě tohoto principu ArchiCAD umožňuje editaci na několika objektech současně, např. vyříznout otvor do desky, resp. desek, lze napříč podlažími. Hromadnou úpravu lze provést na objektech různého typu.
 
Vazba konstrukcí dle priorit
Díky této unikátní technologie se investice vlažená do vytvoření BIM modelu okamžitě vrací. Výkresy (řezy a detaily) na úrovni prováděcí dokumentace jsou totiž generovány automaticky.
 
 
Inteligentní stavební materiály
Inteligentní stavební materiály spojují nastavení pro zobrazení konstrukcí ve 2D (půdorysy, řezy, pohledy) a 3D. Uživatelské rozhraní pro jejich nastavení je velmi přehledné.
 
 
Vylepšený nástroj MORF
MORF slouží k BIM modelování objektů v podstatě jakýchkoli tvarů, postupy srovnatelnými se SketchUpem. Nově je MORF doplněný o vlastnosti potřebné pro koncepční design, tedy schopnost vykazovat objemy a plochy hmot vymodelovaných MORFem po podlažích.
 
 
Tvorba 3D dokumentů z půdorysu
3D dokument umožňuje použít 3D pohled, a nyní i půdorys, jako základ pro vytvoření dokumentu (výkresu), kam lze přidat kóty, poznámky a další 2D prvky. 3D dokument má vlastní dialog nastavení, lze nastavit např. výplň/pero povrchů a obrysů prvků, průhlednost, 3D šrafování či stínovaní.
 
 
3D řezné roviny
3D řezné roviny umožňují v reálném čase vybrat ("vyseknout") část modelu. To značně zpřehledňuje a zrychluje práci ve 3D a zároveň to přináší možnost zpracování velmi srozumitelné vizualizace.

 

Nástroj Skořepina
Nástroj Skořepenina slouží k modelování širokého spektra architektonických tvarů a forem od klasiky po moderní architekturu, od nejjednodušší valené klenby po tvarově nejnáročnější klenby žebrové.

 

 

 

Správce profilů
Díky uživatelsky vytvořitelným profilům lze rychle zpracovávat koncepční modely i konstruovat detailní kompozitní struktury, jejichž vazby se tvoří automaticky na základě priorit jednotlivých vrstev.

 

 

 

Zdi, sloupy a trámy šikmé, oboustranně šikmé a s obecným profilem
Stěny, sloupy a nosníky mohou nyní mít komplexní geometrii, které je snadno dosaženo pomocí Správce profilů. Funkce "šikmo" u zdí, sloupů a trámů značně zjednodušuje a přitom zpřesňuje modelování.

 

 

 

Externí kresby
V ArchiCADu STAR(T)EDITION lze otevřít dokumenty PDF, DWG/DXF a rastrové formáty a zde s nimi různým způsobem pracovat.

 

 

 

BIM Components
Přímo z ArchiCADu STAR(T)EDITION lze vstoupit do cloud databáze s BIM komponenty, kde lze rychle najít ty nejvhodnější knihovní prvky zadáním klíčových slov.

 

 

 

3D editace
Jedním z hlavních problémů při navrhování a práci ve 3D je, že bez stereoskopického zobrazení nelze určit přesnou polohu kurzoru. Díky pomůckám jako jsou editační roviny, 3D vodící čáry a sofistikovaná vizuální zpětná vazba je "rýsování" ve 3D zcela přirozené.

 

 

Komplexní střechy
Konstrukci jakéhokoli tvaru střechy lze vymodelovat několika kliknutími myší. Komplexní střecha může být složena z mnoha střešních segmentů různého sklonu, které jsou dále sestaveny z několika úrovní. Střechu lze následně upravovat jako celek nebo jako samostatné střešní desky.

 

Inteligentní vazby mezi objekty
Asociativní inteligentní vazby mezi objekty znamenají, že úprava jednoho objektu změní i všechny objekty "navázané". ArchiCAD poskytuje srozumitelnou grafickou zpětnou vazbu pro jednoduchou práci se všemi typy operací s tělesy (boolean operace) a ořezávání/zarovnávání střech.

 

Střešní okna
Rozšířený nástroj Střešní okno nabízí jednodušší a intuitivnější vkládání střešních oken do komplexních střech. Střešní okna, světlíky i vikýře se automaticky přizpůsobují změnám geometrie střechy. Dialog nastavení střešního okna je obdobný práci s objekty Dveře/Okna.

 

3D editační roviny
Konstrukce se do prostoru umísťují s absolutní přesností pomocí dočasně zobrazených pracovních rovin, v nich zobrazených vodících čar a inteligentního kurzoru. V pracovních rovinách lze využít uchopovací síť včetně její rotace, lze pracovat s konkrétními body či s jejich průměty.

 

Částečné zobrazení konstrukce
Možnost zobrazit a exportovat pouze nosnou konstrukci stavby je zásadní pro komunikaci mezi architektem a statikem. Částečné zobrazení konstrukce má stejný vliv na zobrazení prvků ve 2D i 3D. Každému Pohledu lze přiřadit různé částečné zobrazení konstrukce.

 

Dočasné natočení pohledu
Celý model lze pootáčet tak, aby byl orientován svisle/vodorovně, což značně zjednodušuje práci, např. při kótování. Tato funkce doplňuje možnost natáčení uchopovací sítě a dokazuje, že komplexní 3D BIM systém je vysoce efektivní nástroj pro zpracování 2D dokumentace.

Text před a za kótou
Před i za asociativní kótu lze přidat text. Při změně okótovaného objektu se aktualizuje hodnota kóty, přidané texty upraví svou polohu, jinak zůstanou beze změny. Ke kótám tak lze jednoduše připojit vysvětlující komentáře či pokyny.

 

Pravítko
Nový editační nástroj nabízí neustálou dynamickou odezvu na vertikálně/horizontální polohu kurzoru v ArchiCADu STAR(T)EDITION 2011. Zviditelnění vodících čar se aktivuje pouhým kliknutím na ikonu pravítka. Pravítko značně zvyšuje produktivitu generování výkresů.

 

Načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)
Zaměření terénu lze načíst do ArchiCADu STAR(T)EDITION 2011 jedním příkazem, program jej transformuje do objektu Síť resp. terén, jehož standardními funkcemi lze takto vzniknuvší objekt následně upravovat.

 

Podpora TZB
ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 podporuje GRAPHISOFT TZB Modelář a stává se tak i důležitým koordinačním nástrojem. 3D model TZB rozvodů přesně podle výkresů specialistů eliminuje kolize v konstrukci budovy.