ARCHICAD STAR(T)EDITION

  AC 21 SE
2018
SE 2017 SE 2016 SE 2015 SE 2014
BIM modelování            
zobrazení vazeb/průniků zdí v půdorysu dle jejich priority +  + + + +  + 
uživatelské nastavení hran střech/desek +  + + + +  + 
komplexní objekty přes více podlaží +  + + + +  + 
param. nastavitelné zobrazení konstrukčních prvků ve 2D +  + + + +  + 
nástroj Komplexní střecha +  + + + +  + 
správa vazev mezi objekty +  + + + +  + 
asociativní střešní okna/světlíky/vikýře +  + + + +  + 
neomezený počet vrstev v sendvičových konstrukcích +  + + + +  + 
okna/dveře ve zdech polygonálního půdorysu +  + + + +  + 
nastavitekný nadsvětlík u oken/dveří +  + + + +  + 
správce profilů  +  + + + +  + 
šikmé zdi, sloupy a trámy s obecným profilem +  + + + +  + 
okna/dveře v šikmých zdech obecného půdorysu +  + + + +  + 
zdi obecného půdorysu s obecným profilem +  + + + +  + 
nástroj Skořepina +  + + + +  + 
nástroj MORF +  + + + +  + 
obloukové nosníky +  + + + +  +
kopírování v řezu/pohledu +  + + + +  +
nastavitelná referenční čára v sendvičích +  + + + +  +
vazba konstrukcí dle priorit +  + + + +  +
kompozirní struktury se vzduchovou vrstvou +
+ + + +  
přirozené vazby mezi konstrukcemi; současná úprava souvisejících objektů +
+ + +
+  
definice NURBS v GDL + + +      
podpora SketchUp v2016 + + +      
Nástroj Schodiště s technologií Predictive Design + +        
Nástroj Zábradlí + +        
Stavební materiály pro profily a GDL prvky + +        
import/export 3DM (Rhino) +          
vazba výšky prvků k podlaží +           
nástroj LOP +           
Vizualizace            
vnitřní renderovací engine ArchiCADu +  + + + +  + 
vodící čáry +  + + + +  + 
průhledové zobrazení +  + + + +  + 
průhlednost v OpenGL  +  + + + +  + 
geometrie 3D zón dle tvarů ohraničujících konstrukcí +  + + + +  + 
částečné zobrazení konstrukcí +  + + + +  + 
natočení pohledu +  + + + +  + 
pravítko +  + + + +  + 
stíny v OpenGL  +  + + + +  + 
3D pomocné pracovní roviny +  + + + +  + 
3D zpětná vazba pomocí pracovních rovin a vodících čar  +  + + + +  + 
v prostoru nastavitelné řezné roviny +  + + + +  +
dvojúběžníková perspektiva + + +      
3D styly + +        
monochroamtické zobrazení modelu + +        
renderovací engine CineRender +           
renderovací engine skica +           
Zpracování technické dokumentace            
optimalizace čar a výplní (při importu DXF/DWG) +  + + + +  + 
3D dokument s asociativními kótami +  + + + +  + 
obrázkové, průsvitné a plné výplně +  + + + +  + 
nástroj Pracovní list +  + + + +  + 
symbol tepelné izolace v sendvičových konstrukcích +  + + + +  + 
interaktivní výpisy oken/dveří s možností anotací +  + + + +  + 
gradientové výplně +  + + + +  + 
automatické kótování +  + + + +  + 
rozšířená kritéria pro výběr +  + + + +  + 
výkresy detailů závislé na měřítku +  + + + +  + 
text před a za kótou +  + + + +  + 
zákres do fotografie +  + + + +  + 
export interaktivních tabulek do formátu Excel +  + + + +  + 
externí kresby (PDF, DWG, obrázky) +  + + + +  + 
načtení geo. zaměření a jeho transformace do MORF +  + + + +  + 
3D dokument z půdorysu +  + + + +  +
publikace BIMx hyper modelu +  + +      
autotext v popiskách + +        
publikace informací o prvcích do BIMx hyper modelu +          
funkce pro zpracování výkresů rekonstrukcí a renovací +           
revize výkresové dokumentace +
         
Pracovní postupy - produktivita - řízení projektu            
předvýběr s graf. nápovědou pro překrývající se objekty +  +  + + +  + 
integrované výkresové prostředí +  +  + + +  + 
podpora "myši" 3D Connexion Space Navigator +  +  + + +  + 
anotační nástroje +  +  + + +  + 
64-bit nativně na Apple Mac  +  +  + + +  + 
super rychlé automatické ukládání (autosave) +  +  + + +  + 
integrovaný portál s knih. prvky bimcomponents.com +  +
+ + +  + 
jednoduchá tvorba vlastních parametrických objektů +  +  + + +  + 
grafické nastavení severu projektu +  +  + + +  + 
inteligentní stavební materiály +  +  + + +  +
výpočty na pozadí pro rychlé generování 3D +  +  + + +  +
práce s PDF jako s CAD dokumentem (vrstvy, atributy,...) + +  + + +  
výkonnější systém uchopovacích bodů a vodících čar + +  + +    
uspořádání otevřených pracovních oken do záložek (Win i mac) + +  + +    
režim zobrazení full-screen v Mac prostředí + +  + +    
výkazy jednotlivých ploch sendvičových a profilových konstrukcí + +  + +    
optimalizace zobrazení kót + +  + +    
více popisek k jednomu objektu + +
+ +    
detekce kolizí TZB prvků + +  + +    
prediktivní výpočty na pozadí + +  + +    
optimalizace OpenGL pro plynulou a rychlou navigaci v projektu + +  + +    
nový interface, vektorové ikony + +  +      
grafická oblíbená nastavení + +  +      
podpora Retina displejů na MAC + +  +      
Touch Bar podpora pro Apple MacBook Pro + +        
pokročilý přenos parametrů mezi objekty + +        
kopírování podél křivky + +        
nastavení hloubky zobrazení v řezu + +        
publikace projektu +           
prohlížení a anotace +           
připojené moduly +           
připojené moduly přes více podlaží +           
funkcionalita zapůjčovací licence +           
integrovaný nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti +
         
multithreading pro neomezený počet jader +          
Komunikace; I/O; interoperabilita            
AutoCAD DWG/DXF import/export  +  +  + + +  + 
příkaz Uložit jako … PDF +  +  + + +  + 
načtení geodetických dat do objektu Síť (terén) +  +  + + +  + 
klasifikace objektů pro sdílení projektu s TZB a statiky +  +  + + +  + 
sdílení dat s programy pro statiku +  +  + + +  + 
integrovaný IFC engine pro import/export  +  +  + + +  + 
správa klasifikace objektů pro výměnu dat IFC +  +  + + +  +
propojení s Google Earth / Sketchup +  +  + + +  +
PDF / export (dlouhodobá archivace) +  +  + + +  +
podpora BCF (BIM Collaboration Format) +  +  + + +   
správa a export IFC dat dle IFC schémat + +  + + +  
mapování BIM parametrů&množství do IFC + +  + + +  
certifikovaný import/export IFC2x3 Coor. View 2.0 + +  + + +  
přesné načtení IFC geometrie + +  + +    
IFC4 export/import + +  +      
detailní nastavení IFC převodníků + +        
klasifikace prvků + +        
podpora datového formátu PMK +           
podpora DXF/DWG externích referencí (Xref)  +           
publikace IFC +           
export více výkresů do jednoho DWG dokumentu +           
"rozbit" DWG do jedné vrsvy ArchiCADu +           
export formátu STL +           
podpora mračen bodů +          
export IFC dat do BIMx +          
export do gbXML +          
export do PHPP +          
otevřít/uložit projekt ARCHICAD 21 +|+  -|- -|- -|- -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt ARCHICAD EDU +|-  -|- -|- -|- -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2014 +|-  +|- +|- +|- +|- +|+
otevřít/uložit projekt projekt SE 2015 +|- +|- +|- +|- +|+ -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2016 +|- +|- +|- +|+ -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2017 +|- +|- +|+ -|- -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2018 +|- +|+ -|- -|- -|- -|-
Knihovna            
datový formát .lcf pro uložení knihoven +  +  + + +  + 
knihovní prvky vložené přímo do uloženého projektu +  +  + + +  + 
nastavení zobrazení 3D pro objekty +  +  + + +  + 
do projektu vložení pouze potřebných objektů +  +  + + +  + 
migrace knihoven přes různé verze ARCHICADu +  +  + + +  + 
správa knihoven +  +  + + +  + 
vyhledávání na základě klíčových slov +  +  + + +  + 
2x rychlejší načítání knihoven, rychlejší práce ve 3D +  +  + + +  +
zjednodušené nastavování Oken a Dveří + +  + +    
nové a vylepšené objekty Popisek + +  + +    
neomezený počet znaků v názvech prvků + +  +      
OpenGL náhled v dialogovém okně nastavení + +  +      
Teamwork & BIM Server            
týmová spolupráce založená na BIM Serveru +           
rezervační metody +           
okamžitá komunikace v rámci týmového projektu +           
vzdálená správa projektu +           
technologie DeltaServer +           
monitor výkonu BIM Serveru +           
správa prostřednictvím technologie klient-server +           
přenositelnost dat a vzdálený přístup +           
64-bit BIM Server na MacOS  +           
optimalizovaný BIM Server (automat. ukládání, rychlost) +